REGULAMIN BIEGU PO SCHODACH SKY TOWER RUN 2020 24.05.2020

I. CEL

 1. Promocja obiektu Sky Tower jako najwyższego kompleksu usługowo-handlowo-mieszkalnego w Polsce.
 2. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
 3. Promocja turystyczna miasta Wrocław.
 4. Upowszechnianie i popularyzacja biegów po schodach.

II. ORGANIZATORZY

Organizatorem biegu po schodach Sky Tower Run 2020 jest:
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl

III. KONTAKT

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław www.pro-run.pl

Dyrektor biegu
Jacek Jackowiak e-mail: biuro@pro-run.pl

Kierownik biura zawodów, zapisy online: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.skytowerrun.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 24.05.2020 (niedziela) od godz. 10.00 na terenie obiektu Sky Tower w tzw. wieży, położonego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 95
 2. Start zawodników będzie następował kaskadowo co 20 sekund w określonym porządku serii startowych.
 3. Bieg Sky Tower Run 2020 jest biegiem o Mistrzostwo Polski w biegu po schodach.
 4. Zawodnicy w poszczególnych grupach startują wg. kolejności nadanych numerów startowych w serii do jakiej się zapisali. Grupę XV stanowią zawodnicy wskazani przez organizatora.
 5. Brak zawodnika w odpowiedniej grupie i kolejce numerycznej dyskwalifikuje go ze startu.
 6. Harmonogram startu poszczególnych grup: 10.00 – (grupa I)
  10.30 – (grupa II)
  11.00 – (grupa III)
  11.30 – (grupa IV)
  12.00 – (grupa V)
  12.30 – (grupa VI)
  13.00 – (grupa VII)
  13.30 – (grupa VIII)
  14.00 – (grupa IX)
  14.30 – (grupa X)
  15.00 – (grupa XI)
  15.30 – (grupa XII)
  16.00 – (grupa XIII)
  16.30 – (grupa XIV)
  17.00 – (grupa XV) – elita
 7. Biuro zawodów znajduje się na poziomie 1 Galerii Handlowej Sky Tower i czynne jest: w dniach 22-23.05.2020 w godzinach 14.00 – 19.00
  w dniu zawodów 24.05.2020 w godzinach 7.00 – 16.30

V. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

 1. Udział w biegu jest płatny.
  Opłata za udział w biegu (koszt cegiełki)jest następująca : do 29.02.2020 – 50 zł
  do 10.05.2020 – 60 zł
  do 21.05.2020 – 80 zł
  22-24.05.2020 – 100 zł
  dla grup zorganizowanych (min. 4 osoby) do 31.03.2020 – 50 zł, od 01.04.2020 do 21.05.20 – 60 zł
 2. Płatności można dokonać online poprzez formularz zapisów lub tradycyjnym przelewem Płatności online są księgowane automatycznie. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu: Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
  Ul. J.W. Dawida 26,9, Wrocław
  Nr konta: 44105015751000009080005508
  Z dopiskiem: Sky Tower Run 2020, Nazwisko, Imię
 3. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z biegu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi również w przypadku gdy impreza nie może się odbyć ze względu na „siłę wyższą” jak kataklizm czy uzasadnione względy bezpieczeństwa.
 4. Zapisy w formie elektronicznej będą się odbywały poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej biegu www.skytowerrun.pl do dnia 20.05.2020 do godz. 24.00
 5. Zapisy elektroniczne zostaną uruchomione 14.02.2020 r.
 6. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
 7. Zapisy osobiste będą się odbywały tylko w godzinach pracy biura zawodów (patrz pkt. IV.7). Wyjątek stanowi dzień zawodów gdzie zapisy będą się odbywały do godz. 12.00 – pod warunkiem dostępności miejsc.
 8. Przypisanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty za udział w biegu. Po zamknięciu zapisów elektronicznych w dniu 21.05.2020 o godz. 24.00, osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Osoby, które dokonały zgłoszenia i tradycyjnej opłaty w ostatnich 2 dniach zapisów, proszone są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora i przesłania kopii wykonania przelewu na adres zawody@pro-run.pl
 9. Numery startowe przypisywane wg kolejności księgowania wpłat i weryfikacji przez organizatora. Weryfikacja zawodników (opłata startowa, wydanie numeru startowego, podpisanie oświadczenia) odbywa się w godzinach pracy biura zawodów. W dniu zawodów weryfikacja kończy się na 30 min przed planowaną pierwszą serią biegu. Należy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych.
 10. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 1000 osób.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów online niż jest to podane w pkt. V.10. w przypadku osiągnięcia limitu uczestników.

VII. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów.
 2. Do biegu głównego zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
 3. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 pkt.1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 pkt.2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązać się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na załączniku. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 pkt.3 do niniejszego Regulaminu.
 6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VIII. TRASA BIEGU

 1. Bieg odbywa się na lewoskrętnej klatce schodowej. Podczas biegu można korzystać z poręczy klatki schodowej.
 2. Miejscem startu biegu jest łezka eventowa w CH Sky Tower na poziomie 0.
 3. Meta znajduje się na 49 piętrze wieży.
 4. Do pokonania są 1142 stopnie schodów.
 5. Bieg właściwy poprzedza 45m prolog, którego pokonanie nie jest wliczane do ogólnego czasu.

VIII KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Dekoracja trzech pierwszych miejsc w kategorii K i M
 2. Dekoracja klasyfikacji Mistrzostw Polski, trzy pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn (osoby posiadające Polskie obywatelstwo)
 3. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Strażaków w biegu po schodach K i M (bez podziału na PSP i OSP) klasyfikacja bez munduru K+M
  klasyfikacja w mundurze bojowym (mundur, kask, maska gazowa, butla tlenowa) K+M
 4. Klasyfikacja drużynowa Sky Tower Office, w której mogą wystartować wyłącznie pracownicy firm, mających swoje biura w Sky Tower W skład drużyny wchodzą 4 osoby w tym przynajmniej jedna kobieta. Suma czasów wszystkich uczestników tworzy wynik w klasyfikacji drużynowej.
 5. Klasyfikacja wiekowa
  Dekoracja trzech pierwszych miejsc w kategorii K i M
  K 20 (18 – 29 lat) K 30 (30 – 39 lat) K 40 (40 – 49 lat) K 50 (50 lat i starsze) M 20 (18-29 lat) M 30 (30-39 lat) M 40 (40-49 lat) M 50 (50-59 lat) M 60 (60-69 lat) M 70 (70 lat i starsi)

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: techniczna koszulka biegowa,
  bawełniana torba,
  bezzwrotny numer startowy
  medal na mecie.
 2. Każdy zawodnik, który w zgłoszeniu poda swój numer telefonu otrzyma sms z wynikiem.
 3. Do dyspozycji zawodników będą przebieralnie oraz zaplecze sanitarne znajdujące się na terenie Galerii Handlowej Sky Tower.
 4. Do dyspozycji zawodników będzie depozyt, otwarty w godz. 8.00 do 18.30.
 5. Biuro zawodów będzie posiadało stanowiska dla zawodników niemiecko i anglojęzycznych.
 6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. Obsługa medyczna będzie dostępna na 20-tym, 25-tym, 30-tym, 40-tym, 45-tym piętrze i na mecie biegu.
 7. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
 8. Do dyspozycji zawodników pozostaje strefa relaksu – poziom 0
 9. Organizator zapewnia wodę na trasie biegu jak i na mecie.

IX. POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu dokonywany jest na podstawie odczytu danych z chipów znajdujących się w numerze startowym.
 2. Numery startowe są bezzwrotne.
 3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 4. Numer startowy należy umieścić na przedniej części tułowia pomiędzy linią pasa i barków.
 5. Niewłaściwe zamontowanie chipa może skutkować niesklasyfikowaniem zawodnika.

X. NAGRODY

Wysokość nagród zostanie podana w osobnym komunikacie na stronie internetowej biegu nie później niż do 1.04.2019

 1. Klasyfikacja generalna K i M
 2. Klasyfikacja wiekowa
 3. Warunkiem otrzymania trofeów oraz nagród jest stawienie się na ceremonii dekoracji o godzinie 17.45

XI. INFORMACJE DODATKOWE

 1. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w biegu.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW. Istnieje możliwość indywidualnego ubezpieczenia NNW przez zawodników.
 3. Podczas wyprzedzania się zawodników obowiązuje zasada, że wolniejszy biegacz ustępuje miejsca szybszemu.
 4. Powrót z linii startu następuje windą co ok. 10 minut. Zawodnicy zjeżdżają po 15 osób wg. kolejności pojawienia się na mecie.
 5. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz stawienie się na ceremonii dekoracji wg. harmonogramu.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 7. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników biegu za jakiekolwiek szkody osobowe lub majątkowe
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.

XII. HARMONOGRAM Dnia zawodów

GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE
8.00 Otwarcie biura zawodów Poziom 1
8.00 Otwarcie depozytu Poziom 1
9.45 Otwarcie zawodów Poziom 0 – scena
10.00 Start biegu Poziom 0 – łezka eventowa
10.00 – 16.30 Start grup od I do XIV Poziom 0 – łezka eventowa
16.30 Koniec pracy biura zawodów Poziom 1
17.00 Start grupy XV – elita Poziom 0 – łezka eventowa
17.45 Dekoracja w poszczególnych klasyfikacjach – grupa XV Poziom 0 -scena
18.15 Zakończenie biegu Poziom 0 – scena
18.30 Zamknięcie depozytu Poziom 0